Månedsarkiv: marts 2014

Lærlingeklausuler, styrket samarbejde mellem kommunalrødderne og i det røde samarbejde

Kære læser

Det er ikke så lang tid siden  jeg skrev sidst, men der er faktisk sket en del i de seneste dage.

Mandag var jeg til møde i byrådets økonomiudvalg og deltog i behandlingen af to dagsordenspunkter. Et meget positivt og et rigtig “lorte-punkt” (undskyld sprogbrugen, men det er et passende udtryk). Vi drøftede høringssvarene vedr. besparelserne på handicap- og psykiatriområdet.  Der er indkommet mange seriøse argumenter og yderst relevante spørgsmål fra bestyrelser, personalegrupper og tillidsrepræsentanter, og byrådet bør være stolte af og visse respekt for, at vi har så kvalificerede ansatte, pårørende og tillidsrepræsentanter på disse områder. Besparelserne gør virkeligt ondt, og det mindste, vi kan gøre, er at give ordentlige ærlige svar på høringsvarene. Av!

Omvendt forholder det sig i forhold til indførelse af lærlingeklausiuler. Jeg var en smule skeptisk over for budgetforligets vage formulering, men desto mere glædeligt er det, at udmøntningen nu faktisk bliver rigtig fornuftig. Byggeriets arbejdsgivere og DA kan ikke lide det, så den er god nok. Hvor mange lære- og praktikpladser, der kommer ud af det, er svært at sige, men det bliver helt sikkert til en del. Super!

Regionsbestyrelsen har udarbejdet forslag til diskussion af en evt. ansættelse af en tværkommunal organisationssekretær her i Midtjylland. Materiale og tidsplan er udsendt til afdelingerne. Der er indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde d. 01. juni, hvor sagen skal behandles. Jeg har taget initiativ til stiftelsen af et netværk for byrådsmedlemmer m. fl. for de 18 kommuner i region midts område.

Indskud: Semifinalerne i ishockey er i gang. Rødspætterne fra Fredeikshavn fik bøllebank i tirsdags, og jeg var der. Kæden med slovakkere og tjekker spillede outstanding. Det er bedst af 7 så der er langt igen.

I går var der et langt beskæftigelsesudvalgsmøde med rundvisning på Godsbanegades jobcenter. God oplevelse. Vi vedtog flere ekstra – tilbud, der kan støtte op om de unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesvalg og jobsøgning. Vi arbejder os møde for møde igennem ungdomsarbejdsløshedsområdet, og jeg synes, der er lydhørhed.

Bestyrelsesmødet i aftes foregik på rådhuset, og det er fint, at vi nu er 5. Vi nåede utroligt meget. Der er ikke grund til den store diskussion om principprogrammet og årsmødet, for vi er stort set enige om det hele.  Enhedslisten i Herning er placeret solidt på partiets venstrefløj, og vi tror også, at årsmødets store flertal vil placere sig der.

Bestyrelsen forholdt sig til stort og småt. Jeg er indvalgt i KLs repræsentantskab. Vi indstiller til medlemsmødet, at PE og JEV deltager i regionsrepræsentantskabsmødet 01. juni; Casper, Peter og Jørn deltager på årsmødet; Peter og Casper bliver folketings – valgorganizere; Casper deltager i organizerkursus; Peter deltager i møde om folkeskolereformen;  Jørn deltager i budgetseminar i august; Peter og Jørn kontakter Herning Fo. vedr. interview ultimo maj; vi holder off. møde i efteråret og på næste møde drøfter vi hverve- og aktivietskampagne for passive og nye medlemmer. Vi vedtog datoer for de næste 4 bestyrelsesmøder. Jakob Sølvhøj deltager på medlemsmødet den 03. april, og vi beder ham orientere om principprogramdebatten i hovedbestyrelsen, og vil drøfte det kommende folketingsvalg med ham. Vi glæder os meget til hans besøg. Det ser iøvrigt ud at folketingssekretariatet har styr på organiseringen af en kommende valgkamp.

Alle bedes læse det fremragende notat, vi har modtaget fra folketingsgruppen vedr. kontanthjælpsreformen. Kvaliteten holder i forhold de notater, vi tidligere har modtaget vedr. ældreområdet og sociale klausuler. Det er rigtig godt. Vi vil bruge kontanthjælpsnotatet pro – aktivt,  lige som vi fortsat har sociale klausuler i bageovnen.

EU – valget. Vi drøftede plakatopsætning, gågadeaktiviteter og debatindlæg. Vi mangler squ lidt information fra centralt hold. Hvad er på vej, og hvilken støtte vil vi få?

Kommende debattemaer er  skolestrukturen i Herning og øvrige budgettemaer.

Til sidste lidt muntert: farcen om cityforeningens økonomiske morads fortsætter. Avisreferatet fra deres generalforsamling gav indblik i Hernings svar på Krysters Kartel. Det er derimod ikke specielt sjovt, at foreningen ikke har leveret varen og tilsyneladende tror, at  deres favorable vilkår er en selvfølge. Det er squ ikke så mærkeligt, at butikssituationen i midtbyen sejler med huslejer ud af kontrol og manglende medlemshvervning. Man må håbe, at den nye bestyrelse får styr på husejere og butiksindehaverene i midtbyen, ellers må de sættes under kommunal aktivitetsadministration.

 

 

Generalforsamling og fantastisk møde med Preben Wilhjelm

Kære læser

De seneste to uger har for mit vedkommende været præget af 3 politiske begivenheder. Generalforsamling i Enhedslisten, byplanudvalgsmøde og et fantastisk møde i går aftes med venstrefløjens nestor Preben Wilhjelm.

Generalforsamlingen forrige torsdag blev en dejlig oplevelse, og den blev dagen efter dækket indgående i Herning Folkeblad. Referat bliver lagt på vores hjemmeside. Lars berettede først fra livet på Christiansborg, og herefter var det min tur til at fortælle om byrådsarbejdet. Aktuelt omtalte jeg besparelserne på handicap og psykiatriområdet, renovering af almennyttigt boligbyggeri og beskæftigelsessituationen. Hvad angår det første så er reaktionerne begyndt at indfinde sig fra omgivelserne, og de er efter min opfattelse velkomment. Lad mig slå fast i forhold til renovering af det almenyttige byggeri, at det støtter vi helt og aldeles. Vi mener blot, at det skal ske i et tempo så økonomien kan følge med, og så de lokale og regionale håndværkere kan tilgodeses. Vi drøfter snarest sagen med S og SF, samt boligforeningerne.   Beskæftigelsessituationen er stort set ændret her i begyndelsen af 2014 i forhold til efteråret 2013. Jeg glæder mig over, at arbejdet i beskæftigelsesudvalget er fokuseret på at nedbringe ungdomsledigheden markant. Resultaterne skulle gerne begynde at komme i 2. halvår 2014. Jeg skrev i sidste uge en artikel om “Kontanthjælpsreformens udfordringer”. Du kan se artiklen på vores hjemmeside.

På afstand har jeg fulgt generalforsamlingen i Herningegnens Lærerforening. Foreningen havde rekordtilslutning til deres generalforsamling ,og det er bare flot. Jeg og Enhedslisten er meget enige i budskabet fra lærerkredsen og dens medlemmer. Der er nødt til at ske noget, der skaber anderledes ordentlige vilkår for udvikling af lærerarbejdet. Næste halvleg udspilles på byrådets budgetseminar.

Peter Engsted fremlagde en flot beretning på Enhedslistens generalforsamling. I fokus var bl. a. diskussionen om nyt principprogram. Der blevet givet fuld opbakning til hovedbestyrelsens skrivegruppeforslag. Efterfølgende har Peter og Casper deltaget i et delegeretmøde, og her skete der det glædelige, at der blev givet stor opbakning til HB – forslaget. Det leninistiske tankegods vil blive fjernet, som en del af Enhedslistens principgrundlag og vision. Årsmødet i maj ser helt klart ud til at ville bekræfte denne politiske linie.

Børnecheck og social dumping. Regeringen vil have opbakning til, at udenlandske arbejdere i Danmark skal have ret til at få udbetalt børnecheck til deres børn, der opholder sig i hjemlandet. Snart følger lignende krav vedr. dagpenge, boligstøtte og hvad ved jeg. De indre marked er udlevelsen af en våd neo – liberal drøm. Lønninger langt under dansk overenskomstniveau skal kunne suppleres af danske arbejdsmarkeds- og velfærdsydelser. Det bliver heldigvis ikke med Enhedslistens støtte. Regeringen er nødt til at forstå, at forudsætningen for at kunne give udenlandske arbejdere danske velfærdsydelser, er en massiv effektiv indsats mod social dumping af løn- og arbejdsforhold. Herunder indførelse af kædeansvar. Det må og skal der ikke herske tvivl om. Og så kræver det jo også langt større klarhed over, hvad der udløser velfærdsydelserne.

Byplanudvalget er så småt gået igang med at forme processen med at udvikle vision 2020 for Herning Midtby. Det er et utroligt vigtigt arbejde, som jeg glæder mig til at være en del af. Ja, og så begynder tankerne om indretningen af en ny banegårdsplads at tage form.

Byrådsseminaret i begyndelsen af april nærmer sig. Skolestrukturen bliver et af de vigtigste emner. Også her venter en spændende debat.

I morgen skal jeg deltage i KLs årsmøde i Ålborg. Indlagt i programmet er partiernes gruppemøder. Det er første gang, at Enhedslisten har en markant placering i KLs struktur med bestyrelsesmedlem Jesper Kiel og medlemmer af centrale KL – udvalg. I forhold til formandens beretning er tiden inde til, at Enhedslisten giver sit besyv med. Det er ikke sikkert, at det kommer til at gå helt stille af.

Og så tilbage til i aftes. Mødet med Preben Wilhjelm blev en ubetinget succes og fantastisk oplevelse. PW gav en levende og vidende gennemgang af sin pamflet “Krisen og den udeblevne systemkritik”. Der blev uddelt lige højre til revolutionære vrangforestillinger, og PWs argumentation for, at systemet må laves grundlæggende om og kapitalismen afskaffes stod stærkt og troværdigt. PW er årgang 1935. Jeg kom til at tænke på, at det er næsten også nødvendigt, når man skal nå at blive så vidende og velformuleret. Men man skal ikke tage fejl. Der ligger usædvanlig flid og grundighed bag synspunkterne. Vi gik derfra med indtrykket af, at vi havde været til møde med et dejligt menneske og en levende legende. Ole har taget nogle dejlige billeder fra aftenen, og nogle af dem kommer snart på hjemmesiden.  Man har lyst til at sig tak for oplevelsen. Det sker squ ikke ret tit, at man får præsenteret en så gennemført troværdig samfundsanalyse.  Tak til 3F for lån af det dejlige lokale.

 

Byrådsmøde, møde om sygedagpenge og generalforsamling

Kære læser

Ugen startede med møde i KV – baggrundsgruppen mandag aften. Fint møde, hvor vi gennemgik byrådsdagsordenen til tirsdag, fordelte de generelle politiske temaer mellem bagrundsgruppens medlemmer og drøftede temaer til budgetkonferencen.

Tirsdagens byrådsmøde blev en lidt længere affære end sædvanligt. Der var en større snakkelyst. Jeg holdt mine første to indlæg dels om vindmølleplanlægning, dels om ældrepuljen. I begge tilfælde var det emner, der gav anledning til en omfattende debat. DF fik markeret at de generelt er imod vindmøller på land, og jeg markerede det modsatte synspunkt. Jeg tilkendegav, at miljø- og planlægningsforholdene skal analyseres nøjere, og det vil tage en rum tid, før en ny samlet vindmølleplan er på vej.   Jeg udstødte der ud over et hjertesuk over planlægningen af processen vedr. ansøgningen til ældrepuljen.

I forlængelse af byrådsmødet blev der afholdt et møde om udfordringen på handicap- og psykiatriområdet = læs besparelsen. De ser rigtig skidt ud, og der skal spares et beløb på over 20 mio. kr. Det blev aftalt, at området ikke skal bære besparelsen alene, men at ca. 1/3 skal bæres af de øvrige udvalgsområder. Surt show. I teksten til budgetforliget for 2014 (som vi af gode grunde ikke var med i) var besparelsen jo nærmest forudset.

Jeg var inviteret til møde i FOAs socialpolitiske forum i dag på Gormsvej. Super gode indlæg om langtidsygdom. Jeg blev meget klogere, og gav så selv den politiske vinkel på sagen.

I morgen er jeg inviteret til møde med bestyrelsen for LO Herning. Jeg skal give oplæg til temaer for det fremtidige samarbejde. Beskæftigelsessituationen, byggeriet, skolen og fælles aktiviteter er nogle af de emner, jeg vil fremlægge.

I morgen aften kl. 19.00 i Huset nr. 7 i Nørregade er der generalforsamling i Enhedslisten Herning. Det bliver hyggeligt. Jeg vil fortælle om den første tid i byrådet og samtidig reklamere for mødet med Preben Wilhjelm hos 3F d. 18. marts.

Jeg har indsendt et debatindlæg om “Folkeskolereformen og lærerne” til Herning Folkeblad og i week – enden følger et om kontanthjælpsreformens udfordringer.

På fredag kører vi stensikkert til Kltmøller.